دلیل شباهت ریبوزوم های میتوکندری وکلروپلاست با ریبوزوم های سلول های پروکاریوتی ازنظر زیست شناسان چیست؟

نکته:

۱-ریبوزوم های پروکاریوت ها( باکتری ها و آرکی باکتری ها) و یوکاریوت ها ( آغازیان قارچ ها، گیاهان و جانوران) با یک دیگر تفاوت دارد.

۲- ریبوزوم ها ی موجود در سیتوپلاسم سلول یوکاریوتی با ریبوزوم ها موجود در ماتریکس میتوکندری و بستره(استروما) کلروپلاست با یک دیگر تفاوت دارند.

۳- ریبوزوم های موجود در پروکاریوت ها با ریبوزوم های موجود در میتوکندری و کلروپلاست سلول ها یوکاریوت شباهت دارند.